Adli Sicil (Sabıka) Kaydının ve Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Bilgiler?
Adli Sicil (Sabıka) Kaydının ve Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Bilgiler?

Adli Sicil (Sabıka) Kaydının ve Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Hakkında Bilgiler?

Adli Sicil (Sabıka) Kaydının Silinmesi ve Sildirilmesi

Adli sicil kaydının (sabıka kaydının) silinmesi ya da sildirilmesi günlük yaşamamızı çok ciddi şekilde etkilemektedir. İş başvurularında adli sicil kaydı sorulmakta olup işe girişlerde sabıka kaydı temiz olmayan kişilerin işe alım süreçleri olumsuz sonuçlanmaktadır.

 

Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) olan işe girebilir mi?  Adli sicil kaydı olan kişilerin işe girip girmeyeceğine işveren karar vermektedir. Özel sektör iş başvurularında genellikle adli sicil kaydı olan kişiler elenmektedir. Hatta işe alım sonrası personel birimi tarafından personel dosyaları kontrol edilerek adli sicil kaydı olan personelin işine son verildiği de olmaktadır.  Bu bakımdan adli sicil sabıka kaydının silinmesi çok önemlidir.

 

Adli Sicil Kaydını/Sabıka kaydını sildirme konusu 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 9. maddesinde düzenlenmiştir. Yasada adli sicil sabıka kaydının silinmesinin şartları sayılmış ancak adli sicil kaydının nasıl silineceği buna dair nasıl bir yol izleneceği belirtilmemiştir. Adli Sicil Kaydı Sildirme konusu dışarıdan basit gibi görünse de aslında çok karmaşık durumlar ortaya çıkabilmektedir.

 

Adli Sicil (Sabıka) Kaydının Silinmesi Şartları

 

   Adli sicil sildirme için asıl şart cezanın infazının tamamlanmış olmasıdır. Yani adli para cezası ise bu cezanın ödenmesi, hapis cezası ise bu cezanın infaz süresinin tamamlanmış olmasıdır.

 

   Şartlı tahliye ile yahut denetimli serbestlik nedeniyle cezaevinden çıkmak adli sicil kaydı silme için yeterli değildir. Hak ederek tahliye tarihi ne zaman ise o zaman infaz tamamlanmış sayılır ve silinme koşulu da oluşur. 

 

   Sicil Kaydı sildirme için bir diğer imkan de şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık durumudur. Bu hukuki durumların olması halinde adli sicil kaydı da silinebilecektir.

 

   Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Sabıka Kaydı Silinmesi için bir diğer imkan ise ceza zamanaşımının dolmasıdır. Yani kişi hakkında verilen ceza infaz edilemeyip ceza zamanaşımı dolduysa artık bu ceza adli sicil kaydından da silinecektir.

 

   Adli sicil sabıka kaydı silinmesi için bir diğer olanak da genel aftır. Şayet adli sicil kaydında yer alan bir suç genel af kapsamına alınmışsa o suça dair adli sicil kaydı da silinecektir.

 

Adli Sicil kayıtlarının silinmesi demek aslında bu kayıtların sicilden çıkarılarak adli sicil arşiv kaydına alınması demektir. Yani Sicil Kaydındaki bir ceza, infazının tamamlanması halinde ya da genel af, zamanaşımı, şikâyetten vazgeçme, etkin pişmanlık gibi nedenlerle arşive alınmaktadır. Bunun önemi şudur; özel kurumlara verilecek adli sicil belgesinde arşiv kaydı görünmediği için adli sicilin silinmesi sabıka kaydın temiz görünmesini sağlamaktadır.

 

Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir

Adli sicil sildirme için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gerekli evrak ve dilekçe ile birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Adli sicil kaydı nasıl temizlenir konusuna değindikten sonra bu işlemler için nereye başvurulacağını da belirtmek gerekir. Adli Sicil Kaydının silinmesi işlemleri Ankarada bulunan Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Mahalli adli sicil birimlerinde yani adliyelerde adli sicilin sildirilmesi mümkün değildir.

 

Adliyelere silinme için verilecek dilekçeler yine Ankaraya gönderilmektedir. Normalde infazı tamamlanan cezaların otomatik olarak silinmesi gerekir ama milyonlarca kayıt olması nedeniyle otomatik silinme uygulamada pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle herkes ayrıca başvuru yaparak adli sicil kaydının silinmesini talep etmelidir.

 

Adli sabıka sildirme için infazın tamamlanmış olması gerektiğinden infaz tamamlanmadan yapılan başvurular reddedilmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü dilekçeyi aldıktan sonra inceleme yapmakta ve silinme koşulu oluşmuş ise adli sicil kaydını silmekte, şayet koşullar oluşmamış, evrak ya da dilekçede bir eksiklik saptamışsa bu durumu cevabi bir yazı ile başvurana bildirmektedir.

 

Adli sicil kaydı silme talebine dair dilekçenin iadeli taahhütlü postayla Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Şayet Ankarada ikamet ediliyorsa dilekçenin bizzat elden verilmesi daha kısa sürede adli sicilin silinmesini sağlamaktadır.

 

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Ne Zaman Silinir ve Silinmesi Ne Kadar Sürer

 

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi elden teslim edildikten sonra ortalama 3 ya da 5 iş günü içinde işlem gerçekleşmektedir. Postayla dilekçe gönderilmesi halinde ise bu işlem birkaç ayı bulabilmektedir. O nedenle Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne elden başvuru yapmak çok önemlidir.

 

Sicile işlenen suçların ne zaman silineceği ve sabıka kaydının ne kadar sürede silineceği kişiler için çok önemlidir zira adli sicil kaydı iş başvurusu için, vize başvurusu için, ehliyet başvurusu için belirli bir tarihe kadar verilmesi gerekir. O nedenle adli sicil kaydı silme için en kısa yolların kullanılması gerekir.

 

Adli sicil kaydı silme süresi elden teslim yapılması halinde normal koşullarda 3-5 iş günü olsa da Kovid-19 salgını nedeniyle bu süreler maalesef uzayabilmektedir.

 

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi sabıka kaydının tümüyle temizlenmesi anlamına gelir. Yani adli sicil belgesi alındığında kişi hakkında adli sicil kaydı yoktur, Arşiv kaydı yoktur” şeklinde ibare görünür.

 

Resmi kurumlar sabıka kaydı talep ederken bu sabıka kaydının arşiv kayıtlı olduğuna dikkat edilmelidir. Mesela Bekçilik için alınacak adli sicil kaydında arşiv bilgileri de görünmektedir. Bu durumlarda sadece sicilin silinmiş olması yeterli olmayıp arşiv kaydının da sildirilmiş olması gerekir.

 

Mesela sabıkası olan memur olabilir mi sorusuna 657 sayılı Kanun ve Güvenlik Soruşturması Mevzuatı dikkate alındığında, hayır cevabı verilir.  Bu nedenle gerek devlet memuriyeti gerek silah ruhsatı ve bazı işyeri ruhsatları ve gerekse diğer resmi işlemler bakımından arşiv kaydının temiz olması zorunludur.

 

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Sildirilmesi Koşulları

 

Arşiv Kaydının Silinmesi Koşulları;

 

   Anayasada ve belirli Kanunlarda sayılan suçlar (katalog suçlar) bakımından arşive alınma koşulları oluştuğundan itibaren 30 yıl geçmesiyle adli sicil arşiv kaydı silinir.

 

   Katalog suçlar bakımından yasaklanmış hakların (memnu hakların) geri verilmesi kararı alınırsa 15 yıl geçmesiyle adli sicil arşiv kaydı silinir.

 

   Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle adli sicil arşiv kaydı silinir.

 

   Şayet adli sicil arşiv kaydında olan bir fiil suç olmaktan çıkarılırsa bu kayıt tamamen silinir.

 

   Adli Sicil Arşiv kaydında yer alan mahkumiyetle ilgili Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip de bu karar kesinleşir ise yine arşiv kaydı temizlenir.

 

   Son olarak kişinin ölümü halinde de arşiv kaydı silinir.

 

Hangi suçlar 30 veya 15 yıllık süreye tabidir?

    Taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar;

    Zimmet

    İhtilas,

    İrtikap,

    Rüşvet,

    Hırsızlık,

    Dolandırıcılık,

    Sahtecilik,

    İnancı kötüye kullanma, (güveni kötüye kullanma)

    Dolanlı iflas

    Yüz kızartıcı suçlar (mesela cinsel suçlar)

    Kaçakçılık,

    Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

    Devlet sırlarını açığa vurma,

    Terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları

    TCK dışında diğer kanunlarda hak yoksunluğuna neden olan suçlar. (Mesela Uyuşturucu Suçları, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundan vs…)

 

Adli Sicil Kaydından Silinmeyen Suçlar diye bir suç kategorisi yoktur. Yani süreleri dolunca bütün suçlar arşivden silinebilmektedir.

 

 

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nasıl Silinir

Kanunda belirtilen sürelerin geçmesi halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne  verilecek dilekçe  ve gerekli evrak ile başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

 

Adli Sicil Arşiv Kaydı Silinmesi sicilin silinmesinden farklıdır. Bu husus maalesef hukukçular tarafından bile karıştırılabilmektedir. Sicilin silinmesi için infazın tamamlanması yeterlidir. Ancak arşivin silinmesi için ise suçuna göre 5 yıl ya da yasaklanmış hakların alınması şartıyla 15 yıl ya da koşulsuz 30 yıl gibi sürelerin geçmesi gerekmektedir.

 

Arşiv sabıka kaydı nasıl silinir sorusunun yanıtı dediğimiz gibi ilk olarak suç ve cezaya göre kanunda belirtilen sürelerin geçmesidir.

 

Arşiv kayıtlı adli sicil kaydının silinme işlemleri de Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Yerel ya da mahalli adli sicil birimleri bu silme işlemlerini yapamaz. Öte yandan mahkemeler de adli sicil ya da arşiv kaydının silinmesinde yetkili değildir.

 

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir

Adli Sicil Arşivi Silinmesi işlemi dilekçe ile elden başvuru yapıldığında 1-2 hafta sürmektedir. Postayla başvuru yapılması halinde birkaç ayı bulabilmektedir.

 

Adli Sicil Kurumu öncelikle suçun 5 yıllık mı yoksa 30 yıllık süreye mi tabi olduğuna bakar ve bu sürelerin dolup dolmadığını kontrol eder. Öte yandan 15 yıl geçtikten sonra yasaklanmış hakların iadesi kararı alınmış ise bu husus da değerlendirilmektedir.

 

Adli sicil arşivi silinmesi için yukarıda yer verilen sürelerin (5-15-30 yıl) dolmuş olması gerekir. Ayrıca bu sürelerin başlangıcı infazın bitmesinden itibaren başlamaktadır. Bu nedenle bu süreler suçun işlendiği ya da cezaevinden tahliye tarihinden itibaren değil infazın tamamlanmasından itibaren hesaplanır.

 

 

 ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılına kadar adli sicil silme işlemleri mahkemeler tarafından yapılmakta idi. Ancak 5352 sayılı Kanun ile artık Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaysı silme ve sildirme işlemleri bakımından tek yetkili idare Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüdür.

 

Halk arasında Adli Sicil Kurumu olarak da bilinen Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı’nın birimidir ve Ankarada yer almaktadır. Adli sicil sildirme dilekçeleri buraya verilmekte ve sildirmeye dair kararlar buradan alınmaktadır. Bir diğer deyişle Adalet Bakanlığı sicil sildirme işlemlerinden sorumlu birim burasıdır.

 

Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü Sabıka Kaydı bildiğimiz anlamda adli sicil kaydıdır ve e devletten ya da adliye yahut kaymakamlıklardan alınabilir.

 

Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verildikten sonra dilekçe sorgulaması için dijital bir ortam yoktur. Bu işlem halihazırda telefon ile yapılmaktadır. Dilekçenin gelip gelmediği ya da sicilin silinip silinmediği telefon yoluyla öğrenilebilir.

 

Ankara Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’nün adres ve iletişim bilgilerine şuradan ulaşabilirsiniz.

 

Ankara Adli Sicil Avukatı

Adli Sicil Kaydının silinmesinde infazın tamamlanıp tamamlanmadığı, erteli cezalarda sürenin nasıl hesaplanacağı, tecil edilmiş mahkûmiyetler bakımından infaz tarihinin ne olduğu, adli para cezalarında ya da diğer ceza ve güvenlik tedbirleri bakımından silinme koşullarının oluşup oluşmadığı yönleriyle değerlendirme yapılmaktadır.

 

Bu hususlar ise hukuki bir incelemeyi ve değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu konuda uzman bir avukattan destek almak gerekmektedir. Yani adli sicil sildirme Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe göndermeyle maalesef çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Zira ya sürelere dair hata yapılmakta ya infaz bitmemiş olmakta ya evrak eksiği bulunmakta bazen de dilekçede hata yapılmaktadır.

 

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydında yazan veriler kod olarak yazılmakta ve uzmanı olmayan kişilerce ne anlama geldiği çözülememektedir. Adli Sicil kaydı okuma işlemi bile başlı başına bir hukuki uzmanlık gerektirmektedir. Birçok işveren bu kayıtları okumayı bilmediği için basit olaylara dair sabıka kaydı nedeniyle işe girme engellenmektedir.

 

Öte yandan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Ankarada yer aldığı için ve buraya elden verilecek dilekçelerle sicil sildirme işlemi çok daha hızlı gerçekleştiği için Ankarada bulunan adli sicil avukatından destek almak daha avantajlıdır. Postaya verilen evrakın gerek postadan gerek Adalet Bakanlığı’na ulaştıktan sonra yaşanacak gecikmeler nedeniyle işleme geç alınması ciddi hak kayıplarına yol açacaktır. Bu nedenle Ankara Adli Sicil Avukatından yardım alınması işlemleri oldukça kolaylaştıracaktır.

 

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi -  Adli Sicil Kaydı Temizleme Dilekçesi-  Sabıka Kaydı Sildirme Dilekçesi-  Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü Dilekçe -Adli Sicil Kaldırma Dilekçesi-Adli Sicil Silme Dilekçesi -Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Dilekçe- Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir Dilekçe Örneği- Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği

 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

 

 

BAŞVURAN :       AD SOYAD :………………………(TC….)

ADRES         :

KONU           : Adli Sicilimde yer alan kayıtların silinmesi/arşive alınması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

Adli Sicil kaydımda yer alan ve …Mahkemesinin ..  tarih ve esas…..; karar:… numaralı kararı kapsamında verilen adli para cezası / hapis cezası infaz edilmiştir.

Bu kapsamda adli sicil kaydımda yer alan kaydın 5352 sayılı kanunun 9/a maddesi kapsamında sicilimden çıkarılması ve arşive alınmasını gerekmektedir.

 

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle adli sicil kaydımda yer alan kaydımın adli sicilimden silinerek arşive alınmasını saygılarımla talep ederim. …/…/2021

 

                                                                                                                      AD SOYAD

                                                                                                                               İMZA

 

 

 

 

 

 

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi İçin Dilekçe Örneği -  Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Dilekçe

 

 

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

 

 

BAŞVURAN :       AD SOYAD :………………………(TC….)

ADRES         :

KONU           : Adli Sicil Arşiv Kaydımda yer alan kayıtların tamamen silinmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR

Adli Sicil kaydımda yer alan ve …Mahkemesinin ..  tarih ve esas…..; karar:… numaralı kararı kapsamında verilen adli para cezası / hapis cezası infaz edilmiş ve arşiv kaydına alınmıştır. Arşivden silinme için gerekli yasal süre dolmuştur.

Bu kapsamda adli sicil arşiv kaydımda yer alan kaydın 5352 sayılı kanunun 12. maddesi kapsamında arşivimden çıkarılarak tümüyle silinmesi gerekmektedir

 

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle adli sicil arşiv kaydımda yer alan kaydımın tamamen silinerek arşivden çıkarılmasını saygılarımla talep ederim. …/…/2021

 

                                                                                                                      AD SOYAD

                                                                                                                               İMZA

 

 

 

 

  • Paylaş: