Anlaşmalı Boşanma Nedir?
Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Uygulamada en çok merak edilen konuların başında anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma şartları gibi hususlar gelmektedir. Biz de bu konuyu en sık sorulan sorular çerçevesinde ele alarak bir kısım açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.

  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve terk gibi bazı özel sebeplere dayalı boşanma hükümlerine yer verilmiştir.

Ancak boşanma sebepleri yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Öte yandan bu sebeplere dayanarak boşanma davası açmak çoğu zaman ispat bakımından zor bir süreci de beraberinde getirebilir.

Bu sebeple kanunda özel boşanma sebeplerinin yanı sıra bir de “Evlilik birliğinin sarsılması” olarak ifade edilen genel nitelikli bir boşanma sebebine yer verilmiş bulunmaktadır.

Eşlerin boşanmak için genel nitelikli bu hükme dayanmak hak ve imkanları da bulunmaktadır. Ancak tüm bunlar, uzun sürecek bir yargılama sürecine girmek demektir.

Yine eşler boşanma sonrası hayatlarına saygın bireyler olarak devam etmek, özel hayatlarının gizliliğini korumak ve uzun sürecek boşanma sürecinin yıpratıcılığından kaçınmak da isteyebilmektedir.

Bu sebeple eşlerin kendi aralarında anlaşarak evliliği sonlandırmak üzere mahkemeye başvurmalarına imkan tanıyan bir düzenlemeye de ihtiyaç duyulmuştur.

Özetlemek gerekirse anlaşmalı boşanma, eşlerin kendi aralarında anlaşarak mahkemeye başvurup hızlı bir şekilde boşanmalarına imkan tanıyan yasal bir müessesedir.

“Anlaşmalı Boşanma” 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ayrı bir başlık altında bağımsız olarak düzenlenmemiş, fakat “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı 166’ ncı maddesinde düzenlenmiştir.

 Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

 Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için bir kısım şartlar bulunmaktadır. Bu şartların tamamının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma söz konusu olmaz.

Bu şartlar şunlardır:

Evlilik en az 1 (bir) yıl sürmüş olmalıdır.

 Bu sürenin başlangıcı resmî evlilik tarihidir. Örneğin eşler 1.6.2020’de evlenmişlerse, anlaşmalı boşanma yoluna gidebilmeleri için en erken tarih 1.6.2021’dir. Bu tarihten önce mahkemenin bu yolla tarafları boşaması söz konusu olmaz. 

Kimi örnekler çiftler arasında dini nikah kıyılmakta ve yıllarca süren bu birliktelik sonrasında resmi nikah kıyılmaktadır. İşte bu durumda dahi anlaşmalı boşanma için fiilen birleşmenin gerçekleştiği ya da dini nikahın kıyıldığı eski tarih değil, resmi nikah tarihi esas alınacaktır.

Bir örnekle ifade etmek gerekirse; eşler kendi aralarında 1.5.2005 tarihinde dini nikah kıymış, bu tarihten 15 yıl sonra 1.5.2020 tarihinde de resmi nikahla evlenmiş olsunlar. Bu durumda da eşler en erken 1.5.2021 tarihinde anlaşmalı boşanma yoluna gidebileceklerdir.  

 Eşler boşanmak için birlikte başvurmuş olmalı ya da eşlerden birisinin yapmış olduğu başvuru diğer eş tarafından kabul edilmiş olmalıdır.

 Eğer sadece eşlerden birisi bu yola başvurmuş diğeri boşanmaya yanaşmamış ise zaten ortada bir “anlaşma”dan ve hâliyle de bir anlaşmalı boşanmadan söz edilemez.

 Hâkim’in boşanmak isteyen eşleri bizzat dinlemesi gerekir.

 Zira tarafların boşanma yönündeki karar ve iradelerinin özgürce tecelli etmiş olduğunun anlaşılması gereklidir.

 Eşler boşanmanın mâli sonuçları konusunda kendi arlarında anlaşmış olmalıdır.

 Eşler (eğer varsa) müşterek çocuklarının durumu hakkında kendi aralarında anlaşmış olmalıdır.

 Hâkim eşler arasındaki bu anlaşmayı uygun bulmalıdır.

 Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanmalarda eşler kendi aralarında zaten anlaşmışlardır. Bu sebeple eşler arasında bir kusur değerlendirmesi yapılmaz. Evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir. Bu da davanın hızlı sonuçlanması demektir.

Eşler, boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında kendi aralarında bir anlaşma yapar ve bu anlaşmayı yazılı bir protokole bağlayarak birlikte imzalarlar.

Sonra da bu boşanma protokolünün ekli olduğu bir dava dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesi’ne (Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne) başvururlar. 

Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Mahkeme ilgili protokolü inceleyip tarafları dinleyerek kararını verir, bu karar kesinleşince de anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olur.

 Anlaşmalı Boşanmada Avukat Gerekli mi? (Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Mümkün mü?)

 Avukatsız anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek elbette mümkündür. Ancak sorun boşanmanın gerçekleşmesi değil, boşanma sonrasındaki hakların mümkün olan en iyi şekilde korunması ve taraflar arasında gerçekleştirilecek protokolün eksiksiz hazırlanmasıdır.

 Dolayısıyla hak kaybına uğranılmaması bakımından alanında uzman bir anlaşmalı boşanma avukatından  hukukî yardım alınması faydalı olacaktır.

 Bu alanda tecrübeli avukatlarımızla müvekkilerimize gereken hukuki yardımı sağlamaktan mutluluk duymaktayız.

 Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?  

 “Anlaşmalı boşanma”, tanımı gereği tarafların muhtemel ihtilaflı alanlarda kendi aralarında bir uzlaşmaya vardığı ve bu uzlaşmayı bir protokole bağladığı boşanma türüdür.

 Bu sebeple esas mesele, eşler arasında varılan bu uzlaşının hâkim tarafından incelenmesi taraflara bu konularda yöneltilmesi gerekli bir kısım soruların sorulması ve taraf menfaatleri gerektiriyorsa varılan uzlaşı protokolü üzerinde bir kısım değişikliklere gidilmesidir.

Tam da bu noktada taraflar arasında varılan uzlaşıyı hiçbir noktada eksik bırakmayan ve usulüne uygun olarak hazırlanmış protokolün varlığı önem taşımaktadır.

Bununla birlikte yine de taraflar arasında hazırlanan protokol konusunda hâkimin sorabileceği bir kısım sorular söz konusu olabilecektir. Bunlar için bir kısım örneklemeler yapmak gerekirse;

Hakim taraflara gerçekten boşanma iradelerinin olup olmadığını, boşanma dilekçesi ve ekli protokolün içeriğinden haberdar olup olmadıklarını sorabilir.

Bilhassa “iştirak nafakası”, “velayet” gibi bir kısım teknik ifadelerin ne anlama geldiğini açıklayarak bu konuda varılan uzlaşmayı onaylayıp onaylamadıklarını sorabilir.

Belli zamanlarda çocuğu görmek biçiminde yapılan belirlemenin somutlaştırılması bakımından (ne kadar sürede ve ne vakit gerçekleşeceği gibi) sorular sorup belirleme yapabilir.

Tarafların kendi aralarında belirledikleri nafaka bedellerinin eş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmeyeceği gibi hususlarda sorular sorulabilir. Bu kapsamda taraflara ekonomik durumları ile ilgili sorular yöneltilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Tarafların kendi aralarında anlaşarak bir protokol hazırlayabileceklerini ve bu protokol ile birlikte bir dava dilekçesi vermek suretiyle boşanma davası açabileceklerini dava evvel ifade etmiştik.

 Hakim tarafların kendi aralarında anlaşmış oldukları protokolü inceleyip bu konuda taraflara gereken soruları sorduktan sonra haklarında boşanma kararı verir.

Ancak henüz gerekçeli karar hazırlanmamıştır. Gerekçeli karar hazırlanacak taraflara tebliğ edilecektir.

Taraflar bu tebligatı aldıktan sonra yasal süre zarfında kanun yoluna başvurmaz iseler karar kesinleşmiş olacaktır.

 Anlaşmalı Boşanmaya İtiraz Süresi Var Mıdır?

Teknik anlamda bu başvuruya itiraz değil, istinaf başvurusu denilmektedir.

Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra taraflar iki hafta içerisinden Bölge Adliye Mahkemesi’nde incelenmek üzere istinaf başvurusu yapabilirler.

Bu başvuru boşanma kararının kesinleşmesini engeller.

 Bu durumda anlaşmalı boşanmanın çekişmeli hâle gelmesinden söz edilir. Bunu da bir alt başlıkta inceleyelim.

 Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Hale Gelmesi Ne Demektir?

Eşler evliliğin maddi sonuçları ve çocukların durumu hakkında ortak bir karara varmış, bu iradelerini protokole bağlamış ve nihayetinde mahkemenin de bu yönde karar vermesi ile haklarında boşanma kararı verilmiş olabilir.

Ancak gerekçeli karar yazıldıktan sonraki iki haftalık süre içerisinde eşlerden birisinin varılan bu anlaşmada bazı hususlarda yanıldığını fark etmesi, pişman olması ya da kararından dönmek istemesi mümkündür.

Bu gibi durumlarda istinaf dilekçesi verilmek suretiyle kararın kesinleşmesi önlenir ve dava çekişmeli olarak devam eder. Yargıtay’ın da bu konuda kararları bulunmaktadır:

“…Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Anlaşmanın bozulması ile anlaşmalı boşanma hükmü bütünüyle geçersiz hale gelir (HUMK.md.439/2). Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir…” (Yargıtay 2. HD., 10.03.2015 tarih, E. 2014/20325, K. 2015/4097)

Ayrıca taraflardan birinin protokolü imzaladıktan sonra hâkimin kendisini dinlediği esnada bu protokoldeki şartları kabul etmek istemediğini, yanıldığını ya da vazgeçtiğini söylemesi de mümkündür.

Bu durumda boşanma davası kendiliğinden düşmez ancak anlaşmalı boşanma söz konusu olmaz. Dava çekişmeli olarak devam eder.

 Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Dönüşmesi Mümkün mü?

Eşler boşanma davası devam ederken uyuşmazlık yaşanan noktalarda kendi aralarında uzlaşma sağlayabilir.

Bu uzlaşmayı bir protokole bağlayarak mahkemeye sunarlarsa mahkemenin taraflar arasında varılan uzlaşıyı uygun görmesi ve tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vermesi mümkündür.  

Boşanma davalarında tazminat talepleri, velayetin belirlenmesi, kusurun hangi eşte olduğunun saptanması, tarafların sosyo-ekonomik durumlarının araştırılması, evlilik sürecinde edinilen malların bölüşümü gibi süreçler yargılamanın uzamasına sebebiyet vermektedir. Tüm bunlar esasen tarafların talepleri ile de yakından ilişkilidir.

Bu araştırmaların uzun sürmesinin sebebi tarafların her ikisinin de müşterek çocuklarının velayetinin kendisinde kalmasını istemeleri, nafaka miktarında uzlaşamamaları, tazminat talebinde bulunurken kusuru karşı tarafa isnad etmeleri gibi sebeplerden ve bu konuda araştırma yapılması zorunluluğundan doğmaktadır.

 Anlaşmalı Boşanma Masrafları Ne Kadardır? (Anlaşmalı Boşanma Ücreti Ne Kadardır?)

 Tüm davalar bakımından geçerli tek bir fiyat belirtmek imkanı yoktur. Çünkü öncelikle yargı harçları tarifesi her yıl değişmektedir.

Yine her davada talebin biçimine göre değişen ilave masraflar söz konusu olabilmektedir.

Ancak anlaşmalı boşanmada tanık dinletilmeyeceği, bilirkişi raporu tanzim edilmeyeceği, keşif yaptırılmayacağı gibi hususlar gözetildiğinde masrafların daha az olacağı ifade edilebilir.

Bununla birlikte başvuru harcı ve tebligat masrafı gibi giderlerin yine de ödenmesi gerekir. 2021 yılı için bu masrafların toplamda 300 TL kadar olduğu ifade edilebilir.

Bunun yanında tarafların kendilerini bir avukat ile temsil ettirmeleri hâlinde avukatlara ödenecek vekalet ücreti de söz konusu olabilecektir.

Bu miktar 2021 yılı için belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen miktardan aşağı olamaz. Ancak bunun üzerinde bir ücreti tarafların kendi aralarında belirlemesi mümkündür.

 Anlaşmalı Boşanma Nafaka Miktarı Ne Kadardır?

 Anlaşmalı boşanmada karar altına alınacak başlı başına iki nafaka türü vardır: Yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası.

İştirak nafakası tarafların müşterek çocuklarının masrafına ilişkindir.

Yoksulluk nafakası ise boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek eşin ihtiyaçları içindir.

Bu nafakaların miktarı tarafların sosyo-ekonomik durumuna göre belirlenmektedir.

Ancak önemle belirtilmelidir ki yoksulluk nafakası anlaşmalı boşanma sürecinde talep edilmediği takdirde boşanmanın kesinleşmesi sonrasında talep edilemez.

 İştirak nafakası için böyle bir durum söz konusu değildir.

 Anlaşmalı Boşanma Velayet Kime Bırakılır?

 Anlaşmalı boşanmada velayet tarafların kendi aralarında anlaşması ile belirlenir.

 Anlaşmalı Boşanma Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı tarafların kendi aralarında anlaşması ile belirlenir.

 Anlaşmalı Boşanma Tapu Devri Nasıl Gerçekleşir?

 Anlaşmalı boşanmada tapu devri, tarafların mal paylaşımı konusunda kendi aralarında varmış oldukları anlaşmanın neticesine göre gerçekleştirilir.

 Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Mümkün mü?

Gerek karar verilmeden önce ve gerek karar verildikten sonra ve henüz kesinleşmeden evvel tarafların anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi mümkündür.

 Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanma diğer boşanma sebeplerinden farlı olarak tarafların muhtemel uyuşmazlık konularının tamamında uzlaşma sağladığı bir boşanma türüdür.

Bu sebeple bu davalar hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

İş yoğunluğu sebebiyle dava dilekçesinin verildiği gün duruşma açılması pek mümkün değildir.

Ancak duruşma günü belirlendikten sonra genelde aynı gün karar verilmektedir. 

Gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edildikten sonra da tarafların istinaf başvurusu yapmaması üzerine karar kesinleşmektedir.

 Anlaşmalı Boşanma Nasıl İptal Edilir?

 Anlaşmalı boşanmanın şartlarından rahatsızlık duyan eş henüz boşanma kararı verilmeden önce durumu mahkemeye bildirerek davayı çekişmeli hâle getirebilir.

Eğer karar verilmiş ise, gerekçeli kararın tebliğinden sonra iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Eğer bu yola başvurursa dava çekişmeli hâle geleceğinden yeniden görülmek zorunda kalınacaktır.

Fakat eğer iki haftalık yasal süre geçmiş ve boşanma kararı kesinleşmiş ise bu kararı ortadan kaldırmak kural olarak mümkün değildir. Tarafların kendi iradeleri ile yeniden evlenmelerinde ise yasal bir mani yoktur.

 Anlaşmalı Boşanma Protokol İhlali Hâlinde Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma bir defa gerçekleştikten sonra protokolde belirlenen tüm şartlar yargı kararının bir parçası hâline gelir.

Bu sebeple ortada kesinleşmiş bir yargı kararının yerine getirilmemesi durumu söz konusudur.

Bu durumda tarafların icra yoluna başvurmaları mümkündür.

 Anlaşmalı Boşanmada Eşlerden Biri Gelmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasına eşlerden birinin gelmemesi kabul edilebilir ve belgelendirilebilir bir mazerete dayanıyorsa, hâkim duruşmayı ileri bir tarihe erteleyecektir.

Ancak böylesi bir mazeret olmaksızın taraflardan birisi duruşmaya gelmemişse hâkim diğer tarafa davaya çekişmeli olarak devam edip etmeyecekleri yönündeki kararını sorar.

Duruma göre dava çekişmeli olarak devam eder. Karşı tarafın duruşmalara gelmemesi çekişmeli davanın ilerlemesine mani değildir.

 Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Kimlik Değişimi Olur mu?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra ilgili mahkemenin yazı işleri müdürü tarafından boşanma ilamı nüfus müdürlüğüne gönderilmektedir.

Sistem üzerinden kendilerine iletilen bu ilam doğrultusunda ilgili nüfus müdürlükleri söz konusu boşanma ilamını nüfus kayıtlarına işlerler. Bunun için ilave bir talep ya da başvuru gerekmez.

Ancak boşanan eş, eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmek istiyorsa bunun da protokolde anlaşma maddeleri arasına eklenmesi mümkündür. Bu durumda karar ve kayıt buna göre düzeltilir. 

Boşanma sonrasında nüfus cüzdanı bölümünde “dul” ya da “boşanmış” değil, sadece “bekar” yazmaktadır. Ancak söz konusu boşanma kararı nüfus kayıt örneğinin açıklamalar kısmında görünecektir.

 Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

 Uygulamada adına “anlaşmalı boşanma dava dilekçesi” ya da “karşılıklı boşanma dilekçesi” denen bu dilekçe hiç şüphesiz tarafların talep içeriklerine göre doldurulacaktır. Aşağıda şablon mahiyetinde bir örneğe yer veriyoruz:

 

……. AİLE MAHKEMESİ’NE

 DAVACI :

ADRES:

DAVALI :

ADRES: :

DAVA KONUSU: Evlilik birliğinin trafların anlaşmaları üzerine sona erdirilmesi talebinden

  ibarettir.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK,TMK 166, 168 ve ilgili yasal düzenlemeler ile yargısal

       içtihatlar.

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, tapu kayıtları, tescil belgeleri vs.

AÇIKLAMALAR :

-Tarafların hangi tarihte evlendikleri

- Müşterek çocuk sayısı ve isimleri

- Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesi ile tarafların anlaşarak boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettikleri

- Dilekçe Ek’inde sunulan protokol içeriğini karşılıklı olarak kabul ettikleri

 Gibi hususlar belirtilir.

 NETİCE ve TALEP :

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde dilekçeye ekli Protokol ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca anlaşmalı boşanma talebimizin kabulüne, 

Dilekçeye ekli protokol düzenlemesi çerçevesinde müşterek çocukların velâyetinin ve sair hususlarda varılan mutabakata ilişkin anlaşma metninin boşanma kararının eki sayılmasına,

Karar verilmesi hususunda;

Gereğini takdirlerinize saygılarımla arz ederim. …/…./……

 DAVACI

                                                                                                                       (İsim ve İmza)

 

 Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

 Uygulamada adına “Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Örneği”, “Anlaşmalı boşanma protokolü”, “Anlasmalı boşanma sözleşmesi” denen bu protokolün bir örneğine yer vermek istiyoruz.

 ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

 …….. AİLE MAHKEMESİ’NE

 ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

 DAVACI : ………………….

DAVALI : ………………….

 İş bu protokol hükümleri kapsamında davacı eş ……………….. ile davalı eş ………………………….., evliliklerini anlaşmalı olarak boşanmak suretiyle sonlandırmak konusunda anlaşmışlardır.  

Gerek müşterek çocukların durumuna dair ve gerekse boşanmanın mâli sonuçları hususunda iş bu protokolde yer alan hükümlere riayet etmeyi karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

 HÜKÜMLER :

 I- BOŞANMAYA İLİŞKİN OLARAK: Davacı ve davalı evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu gerekçesiyle boşanmak hususunda ortak bir karar ve anlaşmaya varmışlardır.

 II- YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT: Davacı ve davalı taraf birbirlerinden herhangi bir nafaka yahut maddi-manevî tazminat talebinde bulunmamaktadır. Ayrıca ileriye dönük olarak da bu yönde bir talepte bulunmaktan gayrı kâbil-i rücu olarak feragat etmişlerdir.

(Eğer taraflar belli bir miktar yoksulluk nafakası üzerinde anlaşmışlar ise bunun miktarını ve bu miktar üzerinde uzlaştıklarını da belirtirler.)

III- VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Davacı ve davalı, müşterek çocukları olan ……….’nın velayetinin davacı/davalı anne …………………..’e verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Baba ……., aylık …. TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.

 IV- ORTAK MAL PAYLAŞIMI ve KİŞİSEL EŞYALAR: Davacı ve davalı, kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde ortak mallar, süs eşyaları ve kişisel kullanıma yarayan eşyalar konusunda bir paylaşım yapmışlardır. Taraflar bu hususta birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar. Ayrıca ileriye dönük olarak da bu yönde bir hak talebinde bulunmaktan gayrı kâbil-i rücû olarak feragat etmişlerdir.

Bu anlaşma çerçevesinde tarafların ortak mallarından;

…………(Bu kısımda tarafların hangi ortak mallarının kime bırakıldığı açıkça yazılacaktır.)

 V- VEKALET ve YARGILAMA MASRAFLARI: Davacı ve davalı birbirlerinden vekalet gideri yahut yargılama masrafına dair bir talepte bulunmamaktadırlar. 

 5 (beş) madde  ve iki nüshadan oluşan iş bu protokol, kendi içerisinde bir bütündür ve tarafların özgür iradesi ile hazırlanmıştır. Taraflar arasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi durumunda ise herhangi bir hükmü bulunmamaktadır.

 SONUÇ : Taraflar iş bu protokol hükümleri çerçevesinde  bir anlaşmaya varmış olup, boşanma kararına ek olarak kabul edilmek üzere taraflarca birlikte imza altına alınarak sayın mahkemeye arz edilmiştir. …/…/2021

DAVACI                                                                                                                  DAVALI

İsim ve İmza                                                                                                           İsim ve İmza

 

 

Anlaşmalı boşanma basit gibi görünen ancak yapılacak basit bir hata nedeniyle ömür boyu hak mahrumiyetleri yaşanabilecektir. Bu nedenle bir boşanma avukatı yardımı almak her zaman lehinize olacaktır.


  • Paylaş: