Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Ne Yapmalı ve Güvenlik Soruşturması Davaları
Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Ne Yapmalı ve Güvenlik Soruşturması Davaları

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkanlar Ne Yapmalı ve Güvenlik Soruşturması Davaları

Bu yazımızda güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması halinde hangi hukuki yollara başvurulacağı ve açılacak güvenlik soruşturmaları davaları üzerinde durulacaktır.

 

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Gelenler Ne Yapmalı

Güvenlik soruşturmasının  olumsuz gelmesi de bir idari işlemdir ve her idari işlem gibi buna karşı da dava açma imkanı bulunmaktadır.

Güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması halinde bir diğer yol da o kuruma itiraz etmektir. Ancak bugüne kadar yapılan itiraz sonucu görüşünü değiştiren bir kamu kurumuna rastlanmış değildir. Bu nedenle itirazla vakit kaybetmek yerinde doğrudan dava açmak daha sağlıklıdır.

Birçok kişi yanlış yönlendirmeler nedeniyle dava açmamaktadır. Kimileri dava açsam da kazanamama, devletle karşı karşıya gelmeyelim, hakkımda dava var bitsin öyle açayım gibi sebeplerle dava açmaktan vazgeçmektedir. Oysa güvenlik soruşturmalarında mutlaka dava açılarak hak aranmalıdır. Zira bu konuda oldukça çok olumlu mahkeme kararı bulunmaktadır.

 

Güvenlik Soruşturması Davaları ve İptal davası

Güvenlik soruşturması olumsuz çıkması halinde açılacak dava iptal davasıdır. Bu dava, tebliğ ya da ilandan itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine açılmalıdır. Süresi içinde dava açılmaması halinde dava açma hakkı sona ermektedir.

 

Güvenlik Soruşturması Yürütmeyi Durdurma

Güvenlik soruşturması olumsuz çıktı ise açılacak iptal davasında yürütmeyi durdurma da mutlaka talep edilmelidir. Böylece dava sonucu beklenmeden birkaç ay içinde mahkeme kararıyla göreve başlama imkanı olmaktadır.

 

Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar

Güvenlik soruşturması davasının kazanılması sonucunda herşey eski haline döner. Yani mahkeme tarafından iptal kararı verilmesi halinde kamuya alım süreci kaldığı  yerden devam eder. Mesela güvenlik soruşturması son aşama ise iptal kararı sonrası otomatik olarak göreve atanma yapılır. Şayet güvenlik soruşturmasından sonra sağlık raporu, mülakat vs aşamalar var ise mahkeme kararı sonrası bu aşamalara kalınan yerden devam edilir.

Mahkeme kararı sonrası kişi göreve başlatıldıktan sonra görevden ayrı kalınan dönem için alınamayan başta maaş ve özlük hakları olmak üzere tüm maddi kayıplarının idare tarafından ödenmesi gerekir. Şayet bu ödeme yapılmazsa bunlar için de ayrıca dava açılabilir. Bu dava, güvenlik soruşturması için tazminat davasıdır.

Güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması halinde bu konuda dava açmadan önce veya dava sürecinde İdare Hukuku Avukatından destek alınması çok önemlidir. Çünkü bu konu hem uzmanlık gerektirmekte hem de mesleki hayatı çok yakından ilgiledirmektedir.

                                                                          Güvenlik Soruşturması İptal Davası Dilekçe Örneği

 

                                                                                     ……İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                          

                                                                                                                            Yürütmeyi Durdurma Taleplidir

 

DAVACI:   Ad Soyad, TC No, Tüzel Kişiler için ad ve ünvanı

VEKİLİ:    Av.  …….   Adres

DAVALI:   ….Alım Yapan Kurum  –Adres (davalı idarenin bulunduğu ilin yazılması yeterlidir)

KONU:  …tarih ve ….sayılı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali  talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ: Normal tebligat yapıldıysa bu tarih belirtilmelidir.  Eğer ilan edildiyse ilan tarihi yazılmalıdır.

1-OLAYLAR

Bu bölümde maddi vaka anlatılır. Davacının durumu ve dava açılana kadar ki maddi olaylara yer verilir

2-HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ

Bu bölümde güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasının niçin hukuka aykırı olduğu anlatılır. Mesela adli sicili tertemiz olup hakkında ve ailesinde hiçkimse hakkında adli bir soruşturmanın bulunmadığı gibi hususlara yer verilebilir. Bu durum ilgili kanunun şu maddesine aykırıdır.

Emsal Danıştay kararları şu yöndedir.

Anayasa Mahkemesi bu konuda şu ihlal kararını vermiştir.

Yürütmeyi Durdurma Nedeni

Güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasının niçin telafisi güç ve imkansız zararlar yaratacağı anlatılır. Ayrıca işlemin açıkça hukuka aykırılık nedenleri de belirtilir.

3-TALEP SONUCU:

Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle dava konusu işlemini öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, sonrasında iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/2021         EK: -Dava Konusu İşlem                                                                                                                  Davacı Ad-Soyadı                                                                     

       -Tebligat evrakı ve diğer belgeler                                                                                    Varsa Vekili Ad –Soyadı

       -Varsa Vekaletname Sureti                                                                                                                     İmza

  • Paylaş: