İdare Mahkemesinde İdari Davalar Ne Kadar Sürede ve Kaç Günde Sonuçlanır?
İdare Mahkemesinde İdari Davalar Ne Kadar Sürede ve Kaç Günde Sonuçlanır

İdare Mahkemesinde İdari Davalar Ne Kadar Sürede ve Kaç Günde Sonuçlanır

İdare Mahkemesinde açılan idari davalar ne kadar sürer ve kaç günde sonuçlanır,  idare mahkemesinde dava sorgulama ve sonuç öğrenme hangi yollarla yapılır gibi sorulara cevap verilecektir.

Ayrıca bizlere sıkça sorulan idari yargının ne olduğu, Türk idari yargılama hukukunda hangi tür davaların açılabileceği, idare mahkemesinin ne olduğu ve idare mahkemesinin görevleri incelenecektir.

İdare Mahkemesinde İdari Davalar Ne Kadar Sürede ve Kaç Günde Sonuçlanır

İdare Mahkemesinde açılan idari davaların ne kadar süreceği, kaç günde/ayda sonuçlanacağına dair kural 2577 sayılı Kanunda bellidir.

Buna göre dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.

Her ne kadar kanunda altı ay kuralı bulunsa da uygulamada fiilen bu süreler aşılmaktadır. Çünkü ilgili yasa maddesi bir bütün olarak incelendiğinde altı aylık süre aslında hakimin karar verme süresidir. Türkiyede idari davalar fiilen ortalama 1 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinin 5. fıkrasında süre kuralı şöyledir. Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.”

Yasa metnine dikkat edilirse idare mahkemesinde dosyalar HSK tarafından tespit edilecek öncelikli işlere göre ve geliş sırasına göre incelenmekte ve dosyalar tekemmül sırasına göre karara bağlanmaktadır.

İdare Mahkemesinde Dava Dosyasının Tekemmül Etmesi Ne Demektir?

Dosyanın tekemmül etmesi demek bir dosyanın karar vermeye hazır hale gelmiş olması demektir. Yani dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sonrasındaki ikinci cevap dilekçelerinin tamamlanmış olması anlamına gelir.

Ayrıca bazen mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesine gerek duyarsa, dosya bu işlemler yapıldıktan sonra dosya tekemmül etmektedir.

İdare Mahkemesinde  6 Aylık Karar Süresi Uzayabilir mi?

Tekemmül etme süresi ise birkaç ayı bulmaktadır. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmışsa 6-7 ayı dahi bulabilmektedir. İşte Kanuna göre 6 aylık süre dosya tekemmül ettikten sonra başlamaktadır.

6 aylık süre azami süredir. Yani illa bu süre beklenecek değildir. Dosya tekemmül ettikten sonra 1 hafta içinde de karar verilebilir.

Öte yandan idare mahkemeleri karar verdikten sonra hemen kararı yazmazlar. Bu kararın yazılması ve UYAPa yüklenmesi için de belirli bir sürenin geçmesi de gerekmektedir. Açılan davada karar verilmiş olup o kararın yazılması hakimin iş yüküne göre bazen birkaç ayı bile bulabilmektedir. Bu yazım süresi de 6 aylık süreye dahil değildir.

 İdare Mahkemesinde Dava Dosyası 6 Ay İçinde Sonuçlanmazsa Ne Olur?

Bu 6 aylık süre hak düşürücü bir süre değildir. Yani 6 ay geçerse hakim kararını yine verir ve o dosya bakımından bir yaptırımı yoktur. Ancak şikayet halinde yahut HSK müfettişlerinin tespiti üzerine o hakim yahut hakimler hakkında 6 aylık süreyi geçirdiği için disiplin cezası verilebilmektedir.

 İdare Mahkemesi İş Yükünün Dava Sürelerine Etkisi

İdare mahkemesinde davanın kaç günde sonuçlanacağı mahkemelerin iş yüküyle de bağlantılıdır. İş yükü fazla olan idare mahkemeleri daha geç karar verirken iş yükü az olan idare mahkemelerinde ise daha erken karar çıkmaktadır. Mesela Ankara iş yoğunluğu fazla olduğu için taşradaki diğer idare mahkemelerine göre karar süresi daha uzun olmaktadır.

İdari yargılama hukukunda idare mahkemesini taraflar belirleyemez. Hangi idare mahkemesinin ilgili davaya bakacağı kanun tarafından belirlenmiştir. Buna yetki kuralı denir.  Buna göre Ankara İdare Mahkemelerinde açılması gereken bir dava iş yükü az diye Ordu İdare Mahkemesinde açılamaz.

Ayrıca Ankara İdare Mahkemelerinde açılacak bir davanın  hangi idare mahkemesine düşeceğini de yine davacı belirleyemez. Bunu UYAP sistem üzerinden belirlemektedir. Özetle yetkili idare mahkemesini taraflar belirleyemez. Yetkili idare mahkemesinin nasıl belirleneceği ise 2577 sayılı Yasanın 32. ve devamı maddelerinde tek tek sayılarak belirlenmiştir.

Ülkemizde hangi yerlerde idare mahkemesinin olduğu, bulunmayan yerlerin ise hangi idare mahkemesine bağlı olduğu HSK tarafından belirlenmiştir. Buna göre idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesi listesine buradan ulaşılabilir.

 İdare Mahkemesi Nedir

İdare mahkemesi Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli bağımsız bir mahkemedir. İdari yargının görev alanına giren dava ve işler ilk aşamada idare mahkemesinde görülmektedir.

İdari yargı düzenimizde üç aşamalı yargılama bulunmaktadır.

              İdare Mahkemesi

              Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi)

              Danıştay (Temyiz Mahkemesi)

 

İdari yargı ilk derece mahkemeleri idare mahkemeleridir. Kural olarak bir idari işlemin iptali için ilk önce idare mahkemelerine dava açılır.

İdare mahkemesinden çıkan karara karşı Bölge İdare Mahkemesine gidilir. Bölge İdare Mahkemesi istinaf mercii olarak idare mahkemesi kararını incelemektedir. Bölge İdare Mahkemesinden çıkan kararlara karşı ise temyiz yolu ile Danıştaya gidilmektedir.

 İdare Mahkemesinin Görevleri

Vergi mahkemelerinin ve ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki:

              İptal davalarını,

              Tam yargı davalarını,

              Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları,

              Diğer kanunlarla verilen işleri,

              Özel Kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler. İdare Mahkemesinde Dava Sorgulama ve Sonuç Öğrenme

İdare Mahkemesi karar sonucunun ne olduğunu öğrenmek için birkaç seçenek bulunmaktadır.

1-Uyap Vatandaş (E Devlet)

2-Uyap SMS

3-Mahkeme Kalemi

 İdare Mahkemesinin karar sonucunun ne olduğunu öğrenmek için birkaç seçenek bulunmaktadır. Bu yollarla dava/dosya sorgulama yapılabilir ve karar çıkmış ise sonuç öğrenilebilir.

              UYAP VATANDAŞ (Dava Dosyası Sorgulama)

              UYAP SMS

              Mahkeme Kalemini Aramak Ya da Kaleme Bizzat Giderek Sormak

              Avukat Yardımı

 

Uyap Vatandaş Yoluyla Dava/Dosya Sorgulama

Öncelikli olarak UYAP VATANDAŞ uygulamasına girerek kendi dosyanız hakkında sorgulama yapabilirsiniz. Bu uygulamaya e devletinizden girebilirsiniz

UYAP Dava Dosyası Sorgulama için uygulama açılır;  Dosya İşlemleri  > Dosya Sorgulama > Yargı Türü Bölümünde İDARİ YARGI seçilir> Mahkeme bölümüne davanın olduğu Mahkeme seçilir > Dosya Sorgula tıklanır> Dosya Görüntüle tıklanır > Çıkan Ekranda EVRAK” sekmesi tıklanır. Böylece dosyaya giren karar dahil tüm evrak görülebilir.

 Uyap SMS Yoluyla Dava/Dosya Sorgulama

Bir diğer sonuç öğrenme seçeneği ise UYAP SMS yoluyla bilgi almaktır. Bu da sisteme abone olmak yoluyla gerçekleşmektedir. Bu yolla da karar sonucu cep telefonunuza gelen SMS ile öğrenilebilmektedir.

 

Mahkeme Kalemi Yoluyla Dava/Dosya Sorgulama

İdare Mahkemesi karar sonucu öğrenmek için Mahkeme kalemine telefon yoluyla da ulaşılabilir. Ancak uygulamada mahkeme kalemi kararın çıkıp çıkmadığını söylese de sonucu pek söylememektedir.

Alo Dava Sorgulama ya da başka bir isim altında dosya sorgulama alanında özel hizmet verdiğini beyan eden şirketler bulunmakta ise de; bu konuda dolandırıcıların tuzağına düşmemek için avukatınızdan ya da bir avukatlık ofisinden destek istemeniz daha güvenli olacaktır.

Son olarak İdare Mahkemesinin karar sonucunu öğrenmek için İdare Hukuku Avukatından destek alabilirsiniz.

  • Paylaş: