İhaleye İtiraz Nasıl Yapılır ? İhale İtiraz Süresi ve İhale Davaları
İhaleye İtiraz Nasıl Yapılır ? İhale İtiraz Süresi ve İhale Davaları

İhaleye İtiraz Nasıl Yapılır ? İhale İtiraz Süresi ve İhale Davaları

Bu yazımızda ihaleye itiraz yolu (şikayet-itirazen şikayet), itiraz süresi ve ihale davaları  ihale dava açma süresi incelenecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önceki süreçte idare tarafından tesis edilen eylem işlemlere karşı yargı yolu açıktır.

Ancak ihale sürecinde yapılan işlem ve eylemler bakımından idare mahkemesine dava açmadan önce mutlaka “şikayet” ve “itirazen şikayet”  yolunu tüketmek gerekmektedir. Bu yollar zorunlu idari başvuru yollarıdır.

 Aşağıda belirtilen durumlarda “şikayet” ve “itirazen şikayet” başvuru yolu kullanılmaz;

    4734 sayılı Kanun dışındaki diğer kanunlara göre yapılan ihaleler (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu-İcra İflas Kanunu kapsamındaki ihaleler-Özelleştirme mevzuatı vs. kapsamındaki ihaleler) 

    4734 sayılı Kanun 18. maddesinde belirtilen ihale usullerine göre yapılmayan ihaleler (Mesela 22. madde uyarınca “doğrudan temin” bir ihale usulü olmadığı için bu yöntemle yapılan alımlar bakımından şikayet ve itirazen şikayet mekanizması işletilmez.

    4734 sayılı Kanunun 3. maddesinde belirtilen istisnalar kapsamında yapılan alımlar

    İhale süreci dışındaki işlemler (İhale yetkilisince onay verilme öncesi işlemler veya sözleşme imzalanmasından sonraki işlemler bakımından bu yol kullanılamaz.)

    İhalenin idare tarafından kendiliğinden iptal edildiği durumlarda doğrudan idari yargıda dava açılır.

 

Şikayet, ihaleyi yapan idareye yapılır. Buradaki idareden kasıt 4734 sayılı Kanuna tabi İdaredir.

 İtirazen şikayet  ise Kamu İhale Kurumu’na yapılır.

 Kesinleşen İhale Kararına İtiraz Süresi Kaç Gündür

İhale işlemlerine karşı şikayet süresi kural olarak 10 gündür. (4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan  ihalelere yönelik başvurularda  ise süre 5 gündür.)

Şikayet ve İtirazen Şikayet için Kanunda belirlenen sürelere uymak çok önemlidir. Çünkü bu süreler düzenleyici değil hak düşürücüdür. Bu nedenle kaçırılırsa  hak kullanılamaz hale gelir.

Öte yandan süreye uyulması kadar doğru makam ve idareye başvuru yapmak da önemlidir.

Yanlış idareye başvuru yapılması halinde bu idare dilekçeyi doğru idareye veya Kamu İhale Kurumu’na gönderir. Ancak başvuru tarihi ilk dilekçenin verildiği tarih değil doğru idarenin evrak kaydına giriş yapılan tarih kabul edilir. Bu da çok ciddi hak ihlallerine neden olur.

Süreler, iş günü değil gün olarak hesaplanır yani tatil günleri de süreye dahildir.

Son gün tatil gününe denk gelirse ilk mesai günü sonuna kadar başvuru yapılmalıdır.

İdari izin günleri tatil günü sayılmaz. 

Tebliğ edilen ihale kararında teklifin niçin değerlendirmeye alınmadığı ya da uygun bulunmadığı belirtilmediyse bu konuda yapılacak şikayetlerde süre tebliğden değil bu gerekçelerin bildirilmesinden itibaren başlar.

 

Şikayet Süresi Ne Zaman Başlar

-İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.

-İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden itibaren başlar.

-Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

-İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, (5-10 günlük) süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

Başvuruda Bulunacak İlgililer Kimlerdir Hangi Konularda Başvuru Yapabilir?

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

-İstekli olabilecekler

-Adaylar

-İstekliler

başvuru yapabilir.

 Aday, İstekli ve İstekli Olabileceklerin tanımı Kanunun 4. maddesinde yapılmıştır.

 Yukarıda sayılan kişiler ancak belirli durumlarda bu başvuru yolunu kullanabilir:

 İhale/Ön Yeterlilik Dökümanını EKAP üzerinden e-imza ile indiren kişiler de “istekli olabilecek” statüsündedir.

 İstekli Olabilecek Kişi” aşağıda belirtilen hususlarda başvuru yapabilir;

-ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi

-ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar

 

Adaylar” aşağıda belirtilen hususlarda başvuru yapabilir;

-Ön yeterlik başvurularının sunulması

-Ön yeterlilik başvurularının değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler

Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla;

-ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi

-ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar

 “İstekliler" aşağıda belirtilen hususlarda başvuru yapabilir;

-Yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması

-Yeterlik başvurularının değerlendirilmesi

-İhalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,


Şikayet Nasıl yapılır?

Elden veya posta yoluyla  ya da EKAP üzerinden e-şikayet ile yapılabilir.

 

İdare Şikayet Üzerine Ne Yapar?

İdare, şikayet üzerine 10 gün içinde gerekçeli bir karar alır.

Bu karar olumsuz ise, başvuran dahil aday, istekli ya da istekli olabilecekler tebliğden itibaren 10 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet yoluna gider.

İdare 10 gün içinde karar aldıktan sonra tebliği geç yapsa bile yine de itirazen şikayet mümkündür.

İdare 10 gün içinde cevap vermezse başvuran bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet yoluyla başvuru yapabilir.

Şikayet ve itirazen şikayet üzerine ihale iptal edilmişse buna karşı 5 gün içinde KİK’e başvuru yapılır.

 

KİK İtirazen Şikayet Üzerine Ne Yapar

 

İtirazen şikayet başvurusu üzerine 20 gün içinde karar verir.

Kurul tarafından verilen bütün kararlar, karar tarihini izleyen 5 iş günü içinde taraflara tebligata çıkarılır ve tebligata çıkarıldığı tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayınlanır.

 Kamu İhale Kurumu Kararının İptali Davası

İtirazen şikayet üzerine verilen KİK kararlarına karşı Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılır.

İhaleden Yasaklama kararları hariç ihale işlemleri İvedi Yargılama Usulüne Tabidir.

Dava açma süresi 30 gündür.

Bu davalarda yürütmeyi durdurma istenebilir ancak bu konuda verilen kararlara itiraz edilemez.

İdare Mahkemesi kararlarına karşı 15 gün içinde doğrudan Danıştay’a temyize gidilir.

Danıştay dosyanın esası hakkında kendisi de karar verebilir.

Temyiz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

İhalenin İptali Dava Açma Süresi

İhalenin iptali kararına karşı dava açma süresi iki duruma göre değişir;

 

1-İhale idarece kendiliğinden iptal edildiyse 30 gün içinde doğrudan iptal davası açılmalıdır.

 

2-İhale, şikayet veya itirazen şikayet üzerine iptal edildiyse önce 5 gün içinde KİK’e başvurulmalı, KİK kararı üzerine 30 gün içinde dava açılmalıdır.

İhale hukuku çok teknik bir usul hukuku alanıdır. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için mutlaka Ankara İhale Avukatı yoluyla iş ve işlemlerin takip edilmesi gerekir.


  • Paylaş: