İşe İade Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir-Consensun Hukuk
İşe İade Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir?

İşe İade Davası Nasıl Açılır ve Şartları Nelerdir?

İşe iade davası iş güvencesini sağlamakta olan bir davadır. İş güvencesi kapsamında çalışan bir işçi, iş protokolünün geçersiz bir nedene dayanılarak feshedildiği kanaatinde ise İş Kanunu’nun 20. Maddesi hükümleri uyarınca, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği ya da gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihi itibariyle bir ay içerisinde iş mahkemesinde dava açabilir.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası açmak için gerekli yasal şartlar İş Kanunu’nun 17. Maddesi hükümleri uyarınca;
A) İş yerinin 30 veveyaha fazla işçi çalıştıran iş yeri olması (iş güvencesi kapsamında olması) gerekir. Bir işverenin aynı iş kolunda birden çok iş yeri varsa, iş yerinde çalışan işçi sayısının tespitinde bu yerlerdeki toplam işçi sayısı dikkate alınmaktadır.
B)İş Sözleşmesinin İş Kanunu’na ya da Basın İş Kanunu’na Tabi Olması,
C) İşçinin en az altı aylık kıdemi olması gerekir.
D) Belirsiz süreli iş protokolüni olmalıdır.
E) İş protokolünin feshine dayanak bir sebep gösterilmemiş olmalı yahut gösterilen sebep geçersiz bir sebep olmalıdır. Kural olarak işveren, işçinin yeterliliğinden veveyavranışlarından veya firmanın, iş yerinin ya da işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Özellikle aşağıda belirtilen hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacaktır. (Aşağıda belirtilen hususlar örnek kabilinden sayılmıştır.)
A) Sendika üyeliği ya da çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
B) İş yeri sendika temsilciliği yapmak
C) Mevzuattan ya da sözleşmeden doğan haklarını takip ya da yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari ya da adli makamlara başvurmak ya da bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
D) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi düşünce ve benzeri nedenler.

İşe İade Davasını Kimler Açabilir?

Yukarıda detaylı açıklandığı üzere en az 6 aylık kıdemi olan /çalışma süresi bulunan ve iş yasasına ya da basın iş yasasına tabi belirsiz süreli iş protokolü ile çalışan her işçi, otuz ya da fazla işçi çalıştıran işverenine karşı işe iade davası açabilir.

İşe İade Davasını Kimler Açamaz?

İşe iade davasını, iş yerinden kendi isteği ile istifa eden, emekli olan, iş protokolü geçerli bir nedene istinaden işverence fesih olunan, 6 aydan az kıdemi bulunan, belirli süreli iş protokolü ile çalışan işçiler ile iş protokolü iş yasasına ya da basın iş yasasına tabi olmayan kişiler açamazlar.

  • Paylaş: