Tahliye taahhütnamesi nedeniyle kiracının tahliyesi Nedir?
Tahliye taahhütnamesi nedeniyle kiracının tahliyesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi nedeniyle kiracının tahliyesi Nedir?

Türk Borçlar Kanunun 352/1. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya             veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye Taahhüdü Hangi Kira Sözleşmelerinde Geçerlidir?

Tahliye taahhüdü konut ve çatılı işyerleri ile ilgili yapılan kira sözleşmesine konu yerler için geçerlidir. 

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliği için;

-Yazılı olması,

-Kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması,

-Kiracı  tarafından bizzat veya yetkilendirdiği vekili tarafından imzalanmış olması, 

-Tahliye taahhütnamesinin kiracının iradesi sakatlanmadan verilmiş olması,

-Kiralanan yerin hangi tarihte boşaltılacağının yazılması gerekir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

 Yukarıda yazan  şartlar sağlanmalı, kiralanan taşınmaza ilişkin bilgiler, kiracıya ilişkin ve kiraya verene ilişkin bilgiler yazılmalıdır. Tahliye edileceği taahhüt edilen tarih belirtilmelidir. Kiralanan taşınmazın tesliminden sonra yapılmalıdır. 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiralayan : Adı,  Soyadı, T.C.Kimlik No ve adresi

Taahhüt eden kiracı : Adı,  Soyadı, T.C.Kimlik No ve adresi

Kiralananın Adresi : 

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi : 

Tahliye tarihi :

Taahhütnamenin alındığı tarih:

Kiracı olarak ikamet ettiğim …………………………adresindeki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, kiralananı, kiralayana teslim aldığım gibi herhangi bir hasar veya zarar verilmemiş olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde kiralayann icra takibi ve/veya dava yoluna geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 İşbu taahhütname serbest irademle  imza altına alınmıştır.

Taahhüt eden kiracı

Kiracının Adı,  Soyadı, T.C.Kimlik No

                                                                                            Taahhüt eden kiracı imzası       


Tahliye Taahhütnamesine Cezai Şart Konulabilir mi?

Tahliye taahhütnamesinde, kiracının taahhüdüne uymaması halinde uygulanacak olan cezai şart konulabilir. Taahhütnamede cezai şartın bulunduğu durumlarda, kiracı taahhüdüne uymaz ise bu cezai şartı ödemek zorunda kalır. Cezai şart fahiş miktarda olmamalıdır. Cezai şartın geçersizliği tahliye taahhütnamesinin geçerliliğine etki etmez.

Kira Sözleşmesi yapılmadan Önce veya Yapıldığı Tarihte Alınan Tahliye Taahhütnamesi Geçerli midir?

Kira ilişkisi kurulmadan veya kurulurken alınan tahliye taahhütleri serbest iradeye dayanmadığından geçerli değildir. Kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan tahliye taahhütleri geçerlidir.

Tarihleri Boş Bırakılarak Alınan Tahliye Taahhütnamesi Geçerli midir?

Kira sözleşmesinin imzalanması sırasında kiralayan ev sahibi tarafından ön şart olarak tahliye taahhütnamesi kiracıya imzalatılmış ve taahhütnamenin yapıldığı tarih ve tahliye tarihi boş bırakılmış ise yada tahliye taahhütnamesi sadece kiracının imzası alınarak gerisi boş şekilde alınmış ise taahhütname geçerli sayılmaktadır. Yargıtay kararlarında, kiracının ev sahibi kiralayana  istediği zaman bu tarihi doldurup tahliye talep etme hakkı tanıdığı, tahliye taahhütnamesini boş tarihle veren kiracının bunun sonuçlarına  katlanması gerektiği belirtilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesinin Noterde Düzenlenmesi Zorunlu mu dur?

Tahliye taahhütnamesinin adi yazılı şekilde düzenlenmesi yeterlidir. Noterde düzenlenmesi zorunlu değildir. Ancak noterde düzenlenmesi halinde kiracı imzaya, tarihlere veya kira ilişkisine itirazlar  dikkate alınmaz.

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Hükmünü Yitirir?

Kiraya veren ve kiracının bu haklarını kullanmamaları halinde tahliye taahhüdü hükmünü yitirir.

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası Nasıl ve Ne Zaman Açılır?

            Kiracı,yasal olarak geçerli bir tahliye taahhüdünde bulunmuş ise taahhütte bulunduğu tarihte kiralananı kiraya verene teslim etmekle yükümlüdür.  Kiracı, taahhüt ettiği tarihte kiralananı boşaltmazsa, kiraya veren yazılı tahliye taahhüdünde kararlaştırılan tarihten itibaren 1 ay içinde  tahliye davası açabilir. Ayrıca, tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi de başlatabilir. İcra takibi başlatma yoluna gidildiğinde, kiracıya tahliye emri gönderilir. Tahliye emrinde yasal 15 günlük sürede kiralananın boşaltılması belirtilir.

Kiracı, ödeme emrinin tebliğinden sonra imzaya veya kira ilişkisine itiraz ederse, kiralayan tarafından  Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açılır. Bu davada 1 aylık süre şartı yoktur. Yapılmış olan İcra Takibinin bu bir aylık süreyi 1 yıla uzattığı kabul edilir.

Kiracı, ödeme emrinin tebliğinden sonra imzaya veya kira ilişkisine itiraz etmez ancak diğer konularda itirazda bulunursa yada 15 günlük süre geçtikten sonra kiralanan  tahliye edilmez ise icra hukuk mahkemesine tahliye talepli dava açılır.

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davalarında İhtarname Çekmek  Gerekir mi? 

İhtarname çekme zorunluluğu yoktur. Ancak, Türk Borçlar Kanunu 353. Maddesince tahliye davası açacak  kişinin dava açma süresi içerisinde kiracıya dava açacağına dair bir ihtarname göndermesi halinde dava açma süresi 1 kira yılı sonuna kadar  uzar. 

Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Bu davalar genel itibariyle 6 ay-1 yıl arası sürer. Davanın açıldığı Mahkemeye göre kiralananın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk veya İcra Hukuk Mahkemesinin iş yoğunluğuna göre davaların sonuçlanma süreleri değişir

Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliye Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Genel yetki kurallarına göre kiracının(kiralananın) bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir.


  • Paylaş: