Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması ve Vergi Mahkemesi Dilekçe Örneği
 Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması ve Vergi Mahkemesi Dilekçe Örneği

Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması ve Vergi Mahkemesi Dilekçe Örneği

Bu yazımızda vergi davalarında yürütmenin durdurulması talep etme ve buna dair dilekçe örneği üzerinde durulacaktır. İptal davası açılması o işlemin yürütmesini kendiliğinden durdurmaz. Bunun için ayrıca yürütmeyi durdurma talep etmek gerekir. Kural olarak yürütmenin durdurulması için hem dava konusu edilen işlem açıkça hukuka aykırı olmalı hem de telafisi güç veya imkansız bir zarar bulunmalıdır. Yani işlemin sadece hukuka aykırı olması yeterli değildir. Hakim elde edilen delillere göre yürütmenin durdurulmasına karar verecektir. Ancak vergi davaları bakımından durum farklıdır. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının  davalarında yürütmeyi durdurmayı istemeye gerek yoktur. Çünkü tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurur.  Ancak her vergi davasında yürütme kendiliğinden durmaz.  Mesela İdari Yargılama Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir.” Özetle, verginin tarhı, zam /gecikme faizi ve ceza kesme işlemlerine karşı dava açıldığında yürütme kendiliğinden durur.  Bunun için dava dilekçesinde yürütmeyi durdurma talebi ayrıca belirtilmesine ve yürütmeyi durdurma harcı yatırılmasına gerek yoktur.  Bu imkan gümrük vergisi ve cezaları ile ilgili açılan davalarda da geçerlidir. Aşağıdaki durumlarda yürütme kendiliğinden durmaz ve bu davalar bakımından yürütmenin durdurulması ayrıca talep edilmelidir.
•  Beyana dayalı ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere karşı açılacak davalar,
•  Tahsil İşlemleri (ödeme emri, haciz, ihtiyati haciz, vs) ne karşı açılacak davalar
•  Maliye Bakanlığınca hata düzeltme başvuruları hakkında tesis edilen işlemlere karşı açılacak davalar
•  Uzlaşma Komisyonu Kararlarına karşı açılacak davalar
•  Dava açılması mümkün Takdir Komisyonu Kararlarına karşı açılacak davalar. (Mesela Emlak Vergisi için Vergi Usul Kanunu gereği yapılan takdirlere karşı açılacak davalar)
•  İYUK md 26/3 uyarınca işlemden kaldırılan dosyaların yenilenmesi davaları
Özetle kural olarak vergi yargısında yürütmenin durdurulması talep edilmez. Ancak istisnaları da gözden kaçırmamak gerekir. Bu nedenle dava dilekçesi hazırlanırken dava açılacak işleme çok dikkat edilmelidir.
Yürütmenin durdurulması kararları kesin değildir. Bunlara karşı 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz mümkündür.

Vergi Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden İcraya Konulabilir mi?

Vergi Mahkemesi kararları idare mahkemesi kararları gibi derhal uygulanır. Kesinleşmeye gerek yoktur.
İdarenin uygulama süresi en geç 30 gündür. Mali tatil bu süreyi geciktirmez.
Yürütmenin durdurulması hakkında verilen karar nihai bir karar değil ara karardır ancak yürütmeyi durdurma kararları da iptal kararları gibi derhal uygulanır. Dava sonunu beklemeye gerek yoktur.
Uygulamada vergi mahkemesi iptal yahut kabul kararını idareye teslim edip icrasının talep etmek icra süresini daha da kısaltacaktır.
Vergi mahkemesi kararlarının uygulanması tarafların istinaf ya da temyiz yoluna gitmesine engel değildir.
İstinaf ya da temyiz kanun yollarında vergi mahkemesi kararının bozulması halinde yeni duruma göre idare işlem tesis etmek zorundadır.


Vergi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Vergi davalarında görevli mahkeme vergi mahkemeleridir yani yani vergisel işlemlere karşı açılan davalara vergi mahkemelerinde bakılır. 
Mesela katma değer vergisi veya kurumlar vergisi ya da veraset ve intikal vergisi ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık vergi mahkemesinde görülecektir.  Sosyal güvenlik, kıdem tazminatı gibi davalar ise adli yargıda görülür.
Vergi davalarında yetkili mahkeme ise işlemi tesis eden vergi idaresinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesidir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı işlemine karşı İstanbul Vergi Mahkemelerinde dava açılır. Hakkari Vergi Dairesinin işlemine karşı ise Hakkaride vergi mahkemesi olmadığı için Van Vergi Mahkemelerinde dava açılır.
Vergi mahkemeleri vergi yargısının ilk derece mahkemesidir. Vergi Mahkemelerinde verilen karara karşı Bölge İdare Mahkemesine İstinaf yoluna gidilir.
Bölge İdare Mahkemesinde Vergi Dava Daireleri bulunmakta olup bu daireler tarafından istinaf incelemesi yapılmaktadır.
İstinaf kararlarına karşı da belirli davalar bakımından Danıştaya temyiz yoluna gidilebilmektedir.
Vergi yargısı bu üç aşamadan (vergi mahkemesi- istinaf- temyiz) oluşan bir sistemdir.
Öte yandan vergi davaları idari yargı kolunun alanına girmekle beraber idare mahkemelerinde açılmaz. İdare mahkemesine açılır ise idare mahkemesi davayı görev yönünden ret edecektir.
Bu davalarda adli ve idari mahkeme değil vergi mahkemesi görevlidir.
 
Vergi hukuku teknik bir alandır. Bu nedenle dava açarken vergi avukatı yardımı alarak hareket etmek daha doğru olacaktır.
 

 

Vergi Mahkemesi Dilekçe Örneği-Vergi Mahkemesine Dava Açma Dilekçe Örneği

(VERGİ MAHKEMESİ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ)
 
                                        ……VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                              
DAVACI:   Ad Soyad, TC No, Tüzel Kişiler için ad ve ünvanı
VEKİLİ:    Av.  …….   Adres
DAVALI:   ….Vergi Dairesi Başkanlığı –Adres (davalı idarenin bulunduğu ilin yazılması yeterlidir)
KONU:  …Tarih Ve ….Sayılı Kdv/Ötv/Gelir Vergisine Dair İhbarnamenin İptali Talebidir.
DAVAYA KONU VERGİNİN

DAVALI:   ….Vergi Dairesi Başkanlığı –Adres (davalı idarenin bulunduğu ilin yazılması yeterlidir)
KONU:  …Tarih Ve ….Sayılı Kdv/Ötv/Gelir Vergisine Dair İhbarnamenin İptali Talebidir.
DAVAYA KONU VERGİNİN
RÜ:                   MİKTARI:                   DÖNEMi
TEBL
TEBLİĞ TARİHİ: Normal tebligat yapıldıysa bu tarih belirtilmelidir.  e- tebligat yapıldıysa bunun e -tebligat olduğu mutlaka belirtilmelidir. Çünkü e tebligat halinde 5 günlük ek süre gündeme gelebilir.
MÜKELLEF HESAP NO:
1-OLAYLAR
Bu b
1-OLAYLAR
Bu bölümde maddi vaka anlatılır. Mükellefin durumu ve dava açılana kadar ki maddi olay zincirine yer verilir
2-HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Bu bölümde tarhiyat işlemenin niçin hukuka aykırı olduğu anlatılır. Mesela mükellefiyet sona erdikten sonraki bir dönem için vergi tarhiyatı yapılmıştır veya ilgili şirketin kanuni temsilcisi olmadığı halde şirketin vergi borçlarından sorumlu tutulmuştur. Bu durum ilgili kanunun şu maddesine aykırıdır.
Emsal Danıştay kararları şu yöndedir.
Anayasa Mahkemesi bu konuda şu ihlal kararını vermiştir.
3-TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle dava konusu ihbarname işleminin iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/2021
 
 
EK: -İhbarname                                                                                        Davacı Ad-Soyadı                                                                     
       -Tebligat evrakı ve diğer belgeler                                              Varsa Vekili Ad Soyadı
       -Varsa Vekaletname Sureti                                                                          İmza

 Vergi Dairesi Ödeme Emrine İtiraz/Dava Dilekçesi Örneği

 
                                                                            ……VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                             
                                                                       YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR 
DAVACI:   Ad Soyad, TC No, Tüzel Kişiler için ad ve ünvanı
VEKİLİ:    Av.  …….   Adres
DAVALI:   ….Vergi Dairesi Başkanlığı –Adres (davalı idarenin bulunduğu ilin yazılması yeterlidir)
KONU:  …Tarih Ve ….Sayılı Kdv/Ötv/Gelir Vergisine Dair Ödeme Emrinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali Talebidir.
DAVAYA KONU Ö
DAVALI:   ….Vergi Dairesi Başkanlığı –Adres (davalı idarenin bulunduğu ilin yazılması yeterlidir)
KONU:  …Tarih Ve ….Sayılı Kdv/Ötv/Gelir Vergisine Dair Ödeme Emrinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali Talebidir.
DAVAYA KONU ÖDEME EMRİNİN
TÜRÜ:                   MİKTARI:                    DÖNEMİ
TEBLİĞ TARİHİ: Normal tebligat yapıldıysa bu tarih belirtilmelidir.  e- tebligat yapıldıysa bunun e -tebligat olduğu mutlaka belirtilmelidir. Çünkü e tebligat halinde 5 günlük ek süre gündeme gelebilir.
MÜKELLEF HESAP NO:
 
1-OLAYLAR
Bu b
 
1-OLAYLAR
Bu bölümde maddi vaka anlatılır. Mükellefin durumu ve dava açılana kadar ki maddi olay zincirine yer verilir
2-HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ
Bu bölümde ödeme emri işlemenin niçin hukuka aykırı olduğu anlatılır. Ancak bu davada sadece 6183 sayılı Kanunun 58. Maddesinde sayılan sebepler ileri sürülebilir. Başka sebepler ileri sürülemez.
Emsal Danıştay kararları şu yöndedir.
Anayasa Mahkemesi bu konuda şu ihlal kararını vermiştir.
3-TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle dava konusu ödeme emri işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına sonrasında iptaline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/2021
 
 
EK: -Ödeme Emri                                                                                           Davacı Ad-Soyadı                                                          
       -Tebligat evrakı ve diğer belgeler                                                 Varsa Vekili Ad Soyadı
      - - Varsa Vekaletname Sureti                                                                          İMZA                             

  • Paylaş: