Vergi Mahkemesinde Dava Ne Kadar Sürer ve Kaç Günde Sonuçlanır
Vergi Mahkemesinde Dava Ne Kadar Sürer ve Kaç Günde Sonuçlanır

Vergi Mahkemesinde Dava Ne Kadar Sürer ve Kaç Günde Sonuçlanır

Vergi Mahkemesinde açılan davaların ne kadar süreceği ve kaç gün içinde sonuçlanacağı konusu davacılar açısından merak edilmektedir.

Vergi mahkemesinde bir davaya, dosya tekemmül ettikten sonra 6 ay içinde karar verilir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinin 5. fıkrasında bir süre öngörülmektedir. Buna göre Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca; diğer mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.”

Yasa metnine dikkat edilirse idare mahkemesinde dosyalar HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) tarafından tespit edilecek öncelikli işlere göre ve geliş sırasına göre incelenmektedir.

Şayet HSK böyle bir öncelik belirlememişse dosyaları tekemmül sırasına göre sırayla incelenmektedir.

Vergi Mahkemesinde Dava Dosyasının Tekemmül Etmesi Ne Demektir?

Bir dosyanın tekemmül etmesi demek dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sonrasındaki ikinci cevap dilekçelerinin tamamlanmış olması demektir. Ayrıca bazen mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesine gerek duyarsa dosya bu işlemler yapıldıktan sonra tekemmül etmektedir.

Vergi Mahkemesinde  6 Aylık Karar Süresi Uzayabilir mi?

Yani dosyanın tekemmülü için karşılıklı dilekçe teatisinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süre ise ortalama birkaç ayı bulmaktadır. Yani 6 aylık karar verme süresi bu birkaç aylık süreden sonra başlamaktadır.

6 aylık süre azami süredir. Yani illa bu süre beklenecek değildir. Tekemmül ettikten sonra 1 hafta içinde de karar verilebilir.

Öte yandan vergi mahkemeleri karar verdikten sonra hemen kararı yazmazlar. Bu kararın yazılması ve UYAPa yüklenmesi için de belirli bir sürenin geçmesi de gerekmektedir. Yani açılan davada karar verilmiş olup o kararın yazılması hakimin iş yüküne göre bazen birkaç ayı bile bulabilmektedir. Bu yazım süresi 6 aylık süreye de dahil değildir.

Vergi Mahkemesinde Dava Dosyası 6 Ay İçinde Sonuçlanmazsa Ne Olur?

Bu 6 aylık süre hak düşürücü bir süre değildir. Yani 6 ay geçerse hakim kararını yine verir ve o dosya bakımından bir yaptırım yoktur.

Ancak şikayet halinde yahut HSK müfettişlerinin tespiti üzerine o hakim yahut hakimler hakkında 6 aylık süreyi geçirmesi sebebiyle disiplin cezası verilebilmektedir.

Mahkeme İş Yükünün Dava Sürelerine Etkisi

Vergi mahkemesinde davanın kaç günde sonuçlanacağı mahkemelerin iş yüküyle de bağlantılıdır.

İş yükü fazla olan vergi mahkemeleri daha geç karar verirken iş yükü az olan vergi mahkemelerinde ise daha erken karar çıkmaktadır.

Mesela Ankara Vergi Mahkemelerinde iş yoğunluğu fazla olduğu için taşradaki diğer vergi mahkemelerine göre karar süresi daha uzun olmaktadır.

Türk İdari Yargılama hukukunda vergi mahkemesini taraflar belirleyemez. Hangi mahkemenin ilgili davaya bakacağı kanun tarafından belirlenmiştir. Buna yetki kuralı denir. Yetkili vergi mahkemesi ve görevleri kanunla belirlenir.

Yetkili vergi mahkemesinin hangi mahkeme olacağı kamu düzeninden sayılır.

Buna göre Ankara Vergi Mahkemelerinde açılması gereken bir dava, iş yükü az diye Malatya Vergi Mahkemesinde açılamaz.

Ayrıca Ankara Vergi Mahkemelerinde açılacak bir davanın birden çok mahkemeden hangisine düşeceğini de yine davacı belirleyemez. Bunu UYAP sistem üzerinden belirlemektedir.

Özetle yetkili vergi mahkemesini taraflar belirleyemez. Yetkili vergi mahkemesinin nasıl belirleneceği ise 2577 sayılı Yasanın 32. ve devamı maddelerinde tek tek sayılarak belirlenmiştir. Görev ve yetki kanunla belirlenir.

Ülkemizde hangi yerlerde vergi mahkemesinin olduğu, bulunmayan yerlerin ise hangi vergi mahkemesine bağlı olduğu HSK tarafından belirlenmiştir.

Vergi mahkemelerinin ve bölge idare mahkemelerinin listesine buradan ulaşılabilir.

Vergi Mahkemesi Nedir ve Görevleri Nelerdir

Vergi mahkemeleri vergi yargısının ilk derece mahkemesidir.

Vergi mahkemesinin görevleri ve faaliyet alanları şunlardır;

a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,

b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,

c) Diğer kanunlarla verilen işleri vergi mahkemesinin görev alanına girer.

 

İdare mahkemesinin görev alanı genel iken vergi mahkemesinin görev alanı yukarıda sayılanlarla sınırlıdır.

 

Devlet kamu alacakları için İcra ve İflas Kanununu değil 6183 sayılı Kanunla özel bir tahsil usulü kullanmaktadır.

İşte bu tahsilatlar bakımından tesis edilen işlemin iptali için vergi mahkemesi görevlidir.

Vergi Mahkemesinin hukuka aykırı kararlarına karşı Bölge İdare Mahkemesine istinaf başvurusu yapılabilir. Vergi mahkemesince davanın reddine karar verilirse 30 gün içinde istinaf yoluna gidilmelidir.

Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı istisnalar dışında temyiz yolu kapalıdır. Zira İstinafta verilen kararlar kesindir.

İstinaf ve temyiz incelemesinde dosya ilgili vergi dava daireleri tarafından incelenir.

İdare ve Vergi Mahkemesi Kararları Dava/Dosya Sorgulama ve Sonuç Öğrenme

 

İdare veya Vergi Mahkemesi karar sonucunun ne olduğunu öğrenmek için birkaç seçenek bulunmaktadır.

1-Uyap Vatandaş (E Devlet)

2-Uyap SMS

3-Mahkeme Kalemi

 Uyap Vatandaş Yoluyla Dava/Dosya Sorgulama

Öncelikli olarak UYAP VATANDAŞ uygulamasına girerek kendi dosyanız hakkında sorgulama yapabilirsiniz. Bu uygulamaya e devletinizden girebilirsiniz

E Devlet Dava Dosyası Sorgulama için uygulama açılır; Dosya İşlemleri  > Dosya Sorgulama > Yargı Türü Bölümünde İDARİ YARGI seçilir> Mahkeme bölümüne davanın olduğu Vergi Mahkemesi seçilir > Dosya Sorgula tıklanır> Dosya Görüntüle tıklanır > Çıkan Ekranda EVRAK” sekmesi tıklanır. Böylece dosyaya giren karar dahil tüm evrak görülebilir.

 Uyap SMS Yoluyla Dava/Dosya Sorgulama

Bir diğer sonuç öğrenme seçeneği ise UYAP SMS yoluyla bilgi almaktır. Bu da sisteme abone olmak yoluyla gerçekleşmektedir. Bu yolla da karar sonucu cep telefonunuza gelen SMS ile öğrenilebilmektedir. Detaylı bilgi için buradan bilgi alınabilir.

 Mahkeme Kalemi Yoluyla Dava/Dosya Sorgulama

Her zaman tüm evraklar UYAP a yüklenmeyebilir. Mahkeme kalemi normalde tüm belgeleri tarayarak UYAPa yüklemesi gerekir ancak iş yoğunluğu yahut hatalı işlem sonucu bu gerçekleşmeyebilir.

Bu nedenle idare ve vergi mahkemesi karar sonucu öğrenmek için Mahkeme kalemine telefondan ulaşılabilir. Ancak uygulamada mahkeme kalemi kararın çıkıçıkmadığını söylese de sonucu pek söylememektedir.

Alo Dosya Sorgulama ya da başka bir isim altında dosya sorgulama alanında özel hizmet verdiğini beyan eden şirketler bulunmakta ise de; bu konuda avukatınızdan ya da bir avukatlık ofisinden destek istemeniz daha güvenli olacaktır.

 İdare veya Vergi iş ve davaları için konu hakkında Vergi Hukuku Avukatı yoluyla daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Zira idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde kamu alacakları veya vergi işlemleri oldukça karmaşık konulardır.

  • Paylaş: